मङ्ल, फाल्गुन १५, २०८०
शपथ ग्रहण फाराम (Oath Taking Form) [निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै]

शपथ ग्रहण फाराम (Oath Taking Form) [निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै]

सरकारी सेवामा नयाँ नियुक्ति लिएपछि नियुक्ति दिने अधिकारी समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्दछ। निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक ...

निरोगिताको प्रमाणपत्र (Nirogita Certificate)

निरोगिताको प्रमाणपत्र (Nirogita Certificate)

फारामहरू सरकारी सेवाको छनौटमा सफल भएका उम्मेदवारहरूले नियुक्ति लिनुअघि सम्बन्धित कानुनमा तोकिएको ढाँचामा आफू निरोगी भएको र तोकिएको पदमा काम ...

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Teacher’s Performance Evaluation Form)

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३२घ को उपनियम (७) अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु ...

म.ले.प. फारामहरूमा संशोधन

म.ले.प. फारामहरूमा संशोधन

म.ले.प. फारामहरू सरकारी कारोबारको लेखाङ्कन, अभिलेख र प्रतिवेदनका लागि कानुनबमोजिम निर्धारित एवम् स्वीकृत ढाँचा भएकाले प्रयोगकर्ताले आफूखुशी परिवर्तन/परिमार्जन गर्न पाइदैँन। ...

नेपालीमा भाषिक शुद्धता

नेपालीमा भाषिक शुद्धता

नेपाली भाषा अधिकांश नेपालीको मातृभाषा र अरू मातृभाषी नेपालीहरूको सम्पर्क भाषा हो। यो नेपालमा संवैधानिक मान्यता प्राप्त सरकारी कामकाजको भाषा ...

परिवारको दैनिक भ्रमणभत्ता अभिलेख (साबिक म.ले.प.फा.नं. १८९)

सरुवा/बढुवा भई नयाँ कार्या‍लयमा हाजिर हुन रमाना भएको वा नयाँ नियुक्ति पाई पदस्थापना भएको कार्यालयमा हाजिर हुन रमाना भएको कर्मचारीले ...

रमाना-पत्र (निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाको छुट्टाछुट्टै) [Ramana Patra]

हाल कार्यरत कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा/बढुवा भएको सरकारी कर्मचारीले आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी नगद, जिन्सी लगायत महत्वपूर्ण कागजात (Software User, ...

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (स्वास्थ्य सेवा) [Ka Sa Mu Health Service]

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (स्वास्थ्य सेवा) [Ka Sa Mu Health Service]

स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ७१ को उपनियम (१) अनुसार स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ...

Page 1 of 2 1 2