मङ्ल, फाल्गुन १५, २०८०

डाउनलोड्स

नेपालीमा भाषिक शुद्धता

नेपाली भाषा अधिकांश नेपालीको मातृभाषा र अरू मातृभाषी नेपालीहरूको सम्पर्क भाषा हो। यो नेपालमा संवैधानिक मान्यता प्राप्त सरकारी कामकाजको भाषा...

Read more

परिवारको दैनिक भ्रमणभत्ता अभिलेख (साबिक म.ले.प.फा.नं. १८९)

सरुवा/बढुवा भई नयाँ कार्या‍लयमा हाजिर हुन रमाना भएको वा नयाँ नियुक्ति पाई पदस्थापना भएको कार्यालयमा हाजिर हुन रमाना भएको कर्मचारीले...

Read more

रमाना-पत्र (निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाको छुट्टाछुट्टै) [Ramana Patra]

हाल कार्यरत कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा/बढुवा भएको सरकारी कर्मचारीले आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी नगद, जिन्सी लगायत महत्वपूर्ण कागजात (Software User,...

Read more

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Ka Sa Mu Form)

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८ को उपनियम (१) अनुसार सबै निजामती कर्मचारीहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ७ दिनभित्र...

Read more

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (स्वास्थ्य सेवा) [Ka Sa Mu Health Service]

स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ७१ को उपनियम (१) अनुसार स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको...

Read more